EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r. d’ESO

 

CONTINGUTS

 

1.      Llum i volum

2.      Dibuix geomètric

3.      El color

4.      La composició

5.      Proporció i estructures modulars

6.      Sistemes de representació

 

 

 

AVALUACIÓ

 

Es valorarà molt la  millora i l’aprenentatge individual al llarg del curs.

La nota final vindrà determinada per:

 

·         30 % de  conceptes

·         50% de procediments

·         20% d’ actitud i hàbits 

 

Per poder aprovar és imprescindible haver lliurat tots els treballs demanats.

 

Si un exercici és lliurat fora de termini tindrà com a penalització una  puntuació inferior.

 

La nota mínima de la prova escrita per superar un tema serà de 3,50 punts.

 

Per poder recuperar les avaluacions suspeses s’haurà de lliurar el total de les làmines i realitzar els exàmens de recuperació corresponents.

 

Per tal de valorar els hàbits i l'actitud implantarem un full d'autoavaluació que s'haurà d'omplir al final de les classes   i estar sempre disponible. Aquest full s'entregarà al final de trimestre i servirà per valorar tant la matèria de visual i plàstica com la compètencia personal i social.

 

 

MATERIAL

 

-       Escaire, cartabó i regla 30 cm.

-       Compàs amb adaptador universal

-       Retolador Eding 1300

-       Bossa retoladors Rotring 02-04-08

-       Llapis HB

-       Llapis 2H

-       Goma esborrar

-       Pinzell num.6

-       Tisores

-       Barra de cola

-       Caixa 12 colors

-     Portafoli per làmines

Full 1r dia 3r.pdf
Documento Adobe Acrobat 79.4 KB